ИЗОТОПИ

    В природата съществуват томи на един и същ химичен елемент, които се различават по масово число. Например освен обикновени атоми на водород с масово число 1 съществуват и такива с масово число 2 и 3. Как се обяснява това?

    Тъй като броят на протоните Z (aтомен номер) е един и същ, очевидно се разликата в масовите числа се дължи на различния брой неутрони N. 

    Атомите на един и същ химичен елемент, които съдържат в ядрата си различен брой неутрони, се наричат изотопи.

    Обикновеният водороден атом съдържа в ядрото си само един протон, затова масовото число е едно. Наречен е протий. Изотопът с масово число 2 (наречен деутерий) съдържа в ядрото си освен един протон и един неутрон, а изотопът с масово число 3 (наречен тритий) освен един протон има и два неутрона.

     Повечето химични елемента имат по-няколо изотопа.