ТЕСТ

Желаем ви успех!

1. Атомът е изграден от:
а) протони и електрони;
б) ядро и неутрони;
в) йони и електрони;
г) ядро и електрони.
2. Атомното ядро е изградено от:
а) протони и електрони;
б) протони и неутрони;
в) йони и електрони;
г) неутрони и електрони.
3. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:
а) протонът има положителен заряд;
б) неутронът има отрицателен заряд;
в) електронът има отрицателен заряд;
г) неутронът няма заряд.
4. Поредният номер на водорода е 1, а масовото число на негов изотоп е 3. Колко неутрона има в ядрото му?
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.
5. В атома на калия се съдържат 19 електрона и 20 неутрона. Какъв е атомният му номер?
а) 39;
б) 20;
в) 1;
г) 19.
6. Атомният номер на химичния елемент уран е 92. Колко протона има в ядрото на неутралния уран и колко електрона обикалят около него?
а) 92, 184;
б) 184, 92;
в) 184, 184;
г) 92, 92.
7. Атомният номер на химичния елемент уран е 92, а масовото число е 238. Колко неутрона има в ядрото на неутралния уран и колко електрона обикалят около него?
а) 146, 92;
б) 146, 146;
в) 330, 146;
г) 92, 92.
8. Масовото число на въглерода е 13, а атомният му номер – 6. В ядрото на въглеродния атом има:
а) 6 протона и 7 електрона;
б) 6 протона и 7 неутрона;
в) 13 протона и 13 неутрона;
г) 13 протона и 7 електрона.
9. Масовото число на азота е 14, а поредният му номер е 7. В ядрото на азотния атом има:
a) 14 протона;
б) 7 протона и 7 неутрона;
в) 7 протона и 7 електрона;
г) 14 електрона.
10. Масовото число на кислорода е 16, а атомният му номер – 8. В ядрото на кислородния атом има:
а) 8 протона и 8 неутрона;
б) 8 протона и 8 електрона;
в) 8 протона и 16 неутрона;
г) 16 протона и 8 електрона.
11. На фигурата е изобразен модел на атом с масово число:
а) A = 11;
б) A = 7;
в) A = 4;
г) A = 3.
12. Кой от изотопите на въглерода има най-малко неутрони?
а) с масово число 11;
б) с масово число 13;
в) с масово число 12;
г) с масово число 15.
13. От радиоактивните лъчения най-голяма проникваща способност имат:
а) α-лъчите;
б) β-лъчите;
в) γ-лъчите;
г) светлинните лъчи.
14. Ядреният реактор е устройство, в което се получава енергия от:
а) делене на ядра на водород;
б) сливане на ядра на уран;
в) сливане на ядра на водород;
г) делене на ядра на уран.

15. Кой учен пръв наблюдава явлението радиоактивност:
a) Ръдърфорд;   
б) Айнщайн;
в) Бекерел;
г) М.Кюри. 

16. Радиоактивността е явление, при което ядрата на някои атоми изпускат:
a) невидими лъчи;
б) видима светлина;
в) йони;
г) няма верен отговор.
17. Йонизацията е явление, при което:
а) се излъчват радиоактивни лъчи;
б) се отнемат или добавят електрони към неутрални атоми;
в) се наелектризират телата чрез допир;
г) се получават свободни неутрони.
18. Източник на какви радиоактивни лъчения може безопасно да се съхранява в алуминиев контейнер с дебелина 7-8 милиметра?
а) на алфа-лъчи и бета-лъчи;
б) на алфа-лъчи и гама-лъчи;
в) на бета-лъчи и гама-лъчи;
г) и на трите вида лъчи.
19. Бета-частиците са поток от:
а) хелиеви ядра;
б) неутрони;
в) протони;
г) електрони.
20. Строежът на атома прилича на този на:
а) Слънцето;
б) големите планети;
в) галактиките;
г) Слънчевата система.

Отговори:1Г; 2Б; 3Б; 4Б; 5Г; 6Г; 7А; 8Б; 9Б; 10А; 11Б; 12А; 13В; 14Г; 15В; 16А; 17Б; 18А; 19Г; 20Г.

Тестът може да решите и онлайн:

www.quizrevolution.com/ch/a156926/go