АТОМЕН НОМЕР И МАСОВО ЧИСЛО

    В периодичната система на химичните елементи атомите са подредени по атомен номер , който съответства на броя на протоните в тяхното ядро.

    Например атомният номер на водорода е 1 - това означава, че  в ядрото му се съдържа 1 протон. Атомният номер на хелия е 2 - той има в ядроро си 2 протона и т.н.

    Нека означим броя на протоните в ядрото със Z, а броя на неутроните с N. Toгава общият брой на частиците, които изграждат ядрото е Z + N. Сборът на броя на протоните Z и броя на неутроните N се нарича масово число и се означава с буквата А.

    А = Z + N