ATOMЪТ - НЕУТРАЛНА ЧАСТИЦА

    Атомното ядро е заредено положително, а всеки от обикалящите около него електрони носи отрицателен електричен заряд. Положителният електричен заряд на атомото ядро е точно равен на сумата от отрицателните заряди на електроните. Затова като цяло атомът е електрически неутрален, т.е. няма заряд.

Атом.pps (209 kB)

    Понякога под действие на външни причини атомът може да загуби или да захване електрони. Когато атомът отдаде един или повече електрони, неговият заряд става положителен – той се превръща в положителен йон. Ако атомът захване един или повече електрони, неговият заряд става отрицателен – той се превръща в отрицателен йон. Превръщането на неутралните атоми в йони се нарича йонизация.


Йони.pps (74 kB)