ДЕЛЕНЕ НА ЯДРАТА НА УРАНА

    В края на 30-те години учените откриват, че много по-бързо освобождаване на енергия става при деленето на урана под действие на неутрони. Най-подходящ за тази цел е изотопът уран-235. След като погълне един неутрон ядрото на урана се разцепва на две еднакви части (продукти на деленето) и се отделят два или три допълнителни неутрона. Ако уранът е само малко късче, тези неутрони излитат от повърхността му и процесът се прекратява. Когато масата на урана обаче надхвърля определена стойност (критична маса) неутроните не излитат навън, а предизвикват деленето на нови ядра, при което пак се отделят неутрони. Те от своя страна също се поглъщат от други ядра и процесът на делене добива лавинообразен характер – протича т.нар. верижна реакция.


    Делението на ядрата на урана е съпроводено с превръщане на ядрена енергия в топлина: продуктите на деление и неутроните получават голяма кинетична енергия, която след това в резултат на ударите с околните атоми и молекули преминава в енергия на хаотично топлинно движение на градивните частици. При пълно деление на всички ядра, съдържащи се в 1 килограм уран-235 се отделят 8.1023 J енергия. За сравнение: същата енергия се отделя при изгаряне на 3000 тона въглища!