БИОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ НА ЙОНИЗИРАЩИТЕ ЛЪЧЕНИЯ

    Радиоактивните лъчения предизвикват йонизация на атомите и молекулите и увреждат клетките на живите организми. Структурата и функциите на клетките се променят и те се увреждат. В някои случаи направо умират. Най-чувствителни са клетките, които бързо се делят. Затова лъченията в най-голяма степен поразяват костния мозък, лимфните възли и другите кръвотворни органи.

    Лъчевите увреждания се разделят на две групи: 1 засягащи самия облъчен индивид; 2 генетични (или наследствени), отнасящи се за поколението. Пораженията зависят от силата и продължителността на облъчването. Силните лъчения например при взрив на атомна бомба или голяма ядрена авария, предизвикват смъртоносна лъчева болест. Дългото пребиваване на хора в среда с относително слаба радиация също може да доведе до лъчева болест и различни видове ракови заболявания, които в някои случаи се проявяват след продължителен скрит период, достигащ години, даже десетилетия. Това налага да се спазват строго установени хигиенни норми и правила за безопасност на хората, работещи в сферата на радиоактивност: атомни електроцентрали, рудници, изследователски лаборатории и др. Техният персонал се подлага на периодични медицински прегледи. При работата си те използват специални защитни облекла, а между тях и източниак на лъчението се поставят прегради от подходящо вещество, което поглъща лъчението. Най-сигурна защита осигуряват стени от бетон или олово.